Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
Pragniemy poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest Medyczna Szkoła
Policealna w Ciechanowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres ul. Sienkiewicza 33, 06 – 400 Ciechanów lub drogą e-mailową pod
adresem: sekretariat@medykciechanow.edu.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Sienkiewicza 33, 06 – 400 Ciechanów lub drogą e-mailową pod
adresem: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
    osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i g) w celu
    rekrutacyjno- edukacyjnym.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpoczęcia nauki w Medycznej Szkole
Policealnej w Ciechanowie i wynika z realizacji zadań rekrutacyjno- edukacyjnych przez placówkę.
Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do realizacji
zadania oraz świadczenia Medyczną Szkołę Policealną w Ciechanowie usług na Pani/Pana rzecz. W
zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej
zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj.
dokumenty składane w procesie rekrutacji- 5 lat, księgi uczniów- 25 lat, arkusze ocen- 50 lat, a w
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu
wycofania tej zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.