Twoje dane - Twoja sprawa - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY 

PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

O programie

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cele i Etapy Programu

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpostawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejętnosci związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczeń związanych z realizacją przedmiotowych tresci;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wsród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE).

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach Programu.

Każdy uczestnik Programu ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • bezpłatne materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA UCZNIÓW?

 • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi
 • zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. skutecznej ochrony siebie
 • aktywnie spędzają czas - uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI?

 • specjalistyczne szkolenia, wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne, 
 • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty
 • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA SZKOŁY?

 • wykwalifikowana kadra
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • podniesienie świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.