Opiekun w DPS - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

OPIEKUN w Domu Pomocy Społecznej  - 2 lata nauki

Opiekun w DPS  to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje
w bezpośredniej relacji z mieszkańcami danej placówki.

Osoba na tym stanowisku zaspokaja potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznych. Wykorzystuje metody terapeutyczne i rehabilitacyjne do  aktywizacji i stymulacji osób, które ma pod opieką. Do zadań opiekuna należy także rozpoznanie i ocena stanu podopiecznego.  Jego rolą jest motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego.

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100%zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Absolwent kierunku Opiekun w DPS  posiada przygotowanie do:

 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii
 • rozpoznawania  i oceny stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego
  i społecznego podopiecznego
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej
  w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej
 • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających
  z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu
  w DPS lub innej instytucji opiekuńczej

Perspektywy zatrudnienia:

 • domy pomocy społecznej
 • domy małego dziecka
 • hospicja dla dzieci lub dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dzienne domy samopomocy
 • ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawny

Nauczane przedmioty:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Język angielki zawodowy
 • Język migowy
 • Usługi opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyka zawodowa

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim
 • realizujemy płatne staże unijne