Opiekun Osoby Starszej - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun Osoby Starszej

Opiekun Osoby Starszej

OPIEKUN  OSOBY  STARSZEJ

Kod zawodu – 341202

Nauka trwa 2 lata,  zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

 

Kierunek przygotowuje do świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej
w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne
i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Opiekun osoby starszej uzyskuje kwalifikacje do pracy
w zawodzie  po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie pod koniec IV semestru – kwalifikacja Z.07

Nauczane przedmioty:

- Organizacja opieki nad osobą starszą

- Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

- Metodyka pracy opiekuńczej

- Język migowy

- Język obcy w pomocy społecznej

- Opieka i wsparcie osoby starszej

- Aktywizacja społeczna

- Praktyki zawodowe

 

Po skończeniu szkoły i zdanej  kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji i dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie oraz  europas (suplement) do dyplomu potwierdzający nabyte umiejętności w języku polskim i angielskim umożliwiający podjęcie pracy w zawodzie we wszystkich krajach UE.

Możliwość podjęcia pracy w: domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych, własnej działalności opiekuńczej nad osobami starszymi