Opiekun Osoby Starszej - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun Osoby Starszej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ ze szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  - 2 lata nauki

Opiekun osoby starszej  to osoba, która towarzyszy i pomaga osobie starszej
w czynnościach, w których potrzebuje ona wsparcia.
Opiekun pomaga w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne, udziela pierwszej pomocy
w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań
i zwiększania samodzielności życiowej.
 Opiekun osoby starszej powinien być cierpliwy, systematyczny i komunikatywny.  Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w domach opieki oraz agencjach, które specjalizują się w opiece nad osobami starszymi w kraju i za granicą.

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100%zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Absolwent kierunku Opiekun osoby starszej  posiada przygotowanie do:

 • Organizacji opieki nad osoba starszą
 • Aktywizowania podopiecznych
 • Pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • Udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • Rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji
  z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego
  i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • Dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów
  i potrzeb osoby starszej,

Perspektywy zatrudnienia:

 • Domy dziennego pobytu
 • Domy pomocy społecznej
 • Domy spokojnej starości
 • Sanatoria
 • Sprawowanie opieki nad osobą starszą w ramach prywatnych usług
 • Agencje sprawujące opiekę nad osobami starszymi w całej Europie

Nauczane przedmioty:

 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Organizacja opieki nad osoba starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka i wsparcie osobie starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Praktyki zawodowe

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim