Opiekun medyczny - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka trwa jeden rok
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

Absolwenci kierunku opiekun medyczny mogą podjąć pracę w oddziałach szpitalnych, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej.

Przedmioty

 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Teoretyczne podstawy opieki nad chorym
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Świadczenie usług opiekuńczych
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa.

Nazwa kwalifikacji O.M. Z_04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Po zakończeniu cyklu nauczania absolwetn potrafi:

- rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,

- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

- aktywizować osobie chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

- zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,

- wykonywać zabiegi higieniczne,

- współdziałać z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym,

- asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

- popularyzować zachowania prozdrowotne.