Asystentka stomatologiczna - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Asystentka stomatologiczna

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 

Kod zawodu - 325101 

Nauka trwa 1 rok

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym lub

wieczorowym

 

Kierunek przygotowuje do pracy w zakresie pomocy i asystowania lekarzowi dentyście w leczeniu i obsłudze pacjenta.

Absolwent w zawodzie asystentka stomatologiczna zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem gabinetu i stanowiska pracy dentysty, z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, z przygotowaniem i przechowywaniem materiałów i narzędzi oraz konserwowaniem na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii, z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego

Asystentka stomatologiczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na koniec II semestru — kwalifikacja Z.15

 

Nauczane przedmioty:

-          Wychowanie fizyczne

-          Bezpieczeństwo i higiena pracy

-          Podstawy działalności gospodarczej

-          Język angielski zawodowy

-          Propedeutyka zdrowia

-          Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

-          Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

-          Organizacja ochrony zdrowia

-          Język migowy

-          Technologie informatyczne

-          Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej

-          Działalność profilaktyczno-lecznicza

-          Praktyki zawodowe

Po skończeniu szkoły i zdanej kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz europas (suplement) do dyplomu potwierdzający nabyte umiejętności w języku polskim i angielskim umożliwiający podjęcie pracy w zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Możliwość zdobycia pracy w gabinetach dentystycznych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach.