Asystent osoby niepełnosprawnej - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ze szkoleniem w zakresie  pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 rok nauki


Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej w celu zaspokojenia potrzeb usprawniających codzienne życie. Doradza w zakresie  zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacyjnych i integracji ze środowiskiem społecznym. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych
i społecznych. Wśród nich, istotne znaczenie ma cierpliwość, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność. W realizacji zadań niezwykle ważne są też kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne
  Absolwent kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej posiada przygotowanie do:
 • wspierania  i motywowania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności  osobistej i zawodowej
 • aktywizowania i udzielania pomocy podopiecznemu
 • rozpoznawania bio – psych – społecznych potrzeb podopiecznego
 • pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • rehabilitacji, pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną
 • udzielania pierwszej pomocy

Perspektywy zatrudnienia:

 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • ośrodki adopcyjne
 • instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym

Nauczane przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język angielski zawodowy
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim