Asystent osoby niep. - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nauka trwa jeden rok
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

Absolwenci kończący ten Kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki społecznej, hospicjach, środowisku domowym osoby niepełnosprawnej oraz w najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej.

PRZEDMIOTY

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki specjalnej
 • Anatomia i patologia człowieka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej,
 • Opieka i pielęgnacja osoby niepełnosprawnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Praktyka zawodowa

NAZWA KWALIFIKACJI A.O.N Z_08 - udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Po zakończeniu cyklu nauczania obsolwent potrafi:

 • wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnianiu i integracji z otoczeniem osoby niepełnosprawnej
 • stosować zasady zdrowego stylu życia
 • wykonywać podstawowe czynności pielęganycyjne
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu  z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych i prowadzeniu korespondencji
 • współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia